เทศบาลตำบลโพนพิสัย contact_phone ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
โพนพิสัย
อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

https://www.phonphisai.go.th _ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานเทศบาลตำบลโพนพิสัย เลขที่ ๒๓๙ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๒๐ โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๗๑๗๑๑-๓ _group คณะผู้บริหาร
นายสรร สุนทรธนากุล
นายกเทศมนตรี
โทร : ๐๖๔-๖๓๙๗๙๗๘
นายสรร สุนทรธนากุล
นายกเทศมนตรี
โทร : ๐๖๔-๖๓๙๗๙๗๘
นางสาวปารวี อมตสกุล
รองนายกเทศมนตรี
โทร : ๐๙๖-๙๘๒๔๙๑๕
นางสาวปารวี อมตสกุล
รองนายกเทศมนตรี
โทร : ๐๙๖-๙๘๒๔๙๑๕
นายโชคชัย ปาณศรี
รองนายกเทศมนตรี
โทร : ๐๘๑-๐๕๘๑๓๕๙
นายโชคชัย ปาณศรี
รองนายกเทศมนตรี
โทร : ๐๘๑-๐๕๘๑๓๕๙
นายวีรธาดา สำเนียง
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
โทร : ๐๘๑-๘๖๐๗๒๒๐
นายวีรธาดา สำเนียง
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
โทร : ๐๘๑-๘๖๐๗๒๒๐
นายวัชรพงษ์ โพธิ์ศรีไมล์
เลขานุการนายกเทศมนตรี
โทร : ๐๘๘-๕๖๓๒๐๓๗
นายวัชรพงษ์ โพธิ์ศรีไมล์
เลขานุการนายกเทศมนตรี
โทร : ๐๘๘-๕๖๓๒๐๓๗
group สภาเทศบาล
นายอุ่น โยธิกุล
ประธานสภาเทศบาล
โทร : ๐๘๖-๒๒๓๓๖๐๐
นายอุ่น โยธิกุล
ประธานสภาเทศบาล
โทร : ๐๘๖-๒๒๓๓๖๐๐
นายจักรกฤษณ์ เวียนจันทร์
รองประธานสภาเทศบาล
โทร : ๐๘๓-๒๘๑๑๕๕๕
นายจักรกฤษณ์ เวียนจันทร์
รองประธานสภาเทศบาล
โทร : ๐๘๓-๒๘๑๑๕๕๕
นายเสถียร สีสงค์
(ปลัดเทศบาล) เลขานุการสภาเทศบาล
โทร : ๐๙๑-๐๖๔๙๖๒๖
นายเสถียร สีสงค์
(ปลัดเทศบาล) เลขานุการสภาเทศบาล
โทร : ๐๙๑-๐๖๔๙๖๒๖
นายประสงค์ หุ่นศรีงาม
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
โทร : ๐๘๑-๒๖๐๐๕๒๑
นายประสงค์ หุ่นศรีงาม
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
โทร : ๐๘๑-๒๖๐๐๕๒๑
นายสิทธิพันธุ์ นามกอง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
โทร : ๐๘๖-๒๒๑๘๒๑๕
นายสิทธิพันธุ์ นามกอง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
โทร : ๐๘๖-๒๒๑๘๒๑๕
นางสุดสวาท ทองจบ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
โทร : ๐๙๔-๒๘๙๙๖๑๒
นางสุดสวาท ทองจบ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
โทร : ๐๙๔-๒๘๙๙๖๑๒
นายยุทธชัย พิสัยพันธ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
โทร : ๐๘๖-๙๗๐๗๒๐๙
นายยุทธชัย พิสัยพันธ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
โทร : ๐๘๖-๙๗๐๗๒๐๙
นายณัฐกฤษฏ์ เทียนทิพย์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
โทร : ๐๘๑-๘๗๒๐๑๓๕
นายณัฐกฤษฏ์ เทียนทิพย์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
โทร : ๐๘๑-๘๗๒๐๑๓๕
นางสาวสุกัญญา ลาภอุดมศักดา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
โทร : ๐๘๗-๒๒๙๑๙๕๙
นางสาวสุกัญญา ลาภอุดมศักดา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
โทร : ๐๘๗-๒๒๙๑๙๕๙
นางสาวศุภมาศ ปุณประเสริฐ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
โทร : ๐๘๐-๗๖๐๑๒๒๖
นางสาวศุภมาศ ปุณประเสริฐ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
โทร : ๐๘๐-๗๖๐๑๒๒๖
นายธนวัฒน์ หนูอินทร์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
โทร : ๐๙๐-๙๔๗๕๒๕๑
นายธนวัฒน์ หนูอินทร์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
โทร : ๐๙๐-๙๔๗๕๒๕๑
นายยงยุทธภูมิ พุทธิวงศ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
โทร : ๐๙๒-๒๙๗๐๗๕๓
นายยงยุทธภูมิ พุทธิวงศ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
โทร : ๐๙๒-๒๙๗๐๗๕๓
นางสาวชนัดดา เกลี้ยงไธสง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
โทร : ๐๖๔-๒๘๓๕๘๐๗
นางสาวชนัดดา เกลี้ยงไธสง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
โทร : ๐๖๔-๒๘๓๕๘๐๗
group หัวหน้าส่วนราชการ
นายเสถียร สีสงค์
ปลัดเทศบาล
นายเสถียร สีสงค์
ปลัดเทศบาล
จ่าเอกประกอบ ประดิษฐ์ศิลป์
รองปลัดเทศบาล
จ่าเอกประกอบ ประดิษฐ์ศิลป์
รองปลัดเทศบาล
จ่าเอกวีระพัฒน์ ฝ้ายขาว
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
จ่าเอกวีระพัฒน์ ฝ้ายขาว
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
นายเสถียร สีสงค์
ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
นายเสถียร สีสงค์
ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
นายเกริกฤทธิ์ มหัทธนะโชค
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายเกริกฤทธิ์ มหัทธนะโชค
ผู้อำนวยการกองช่าง
จ่าเอกวีระพัฒน์ ฝ้ายขาว
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
จ่าเอกวีระพัฒน์ ฝ้ายขาว
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นางรุ่งรัตน์ คงทัน
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
นางรุ่งรัตน์ คงทัน
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
นางรัชวดี ฝ้ายขาว
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางรัชวดี ฝ้ายขาว
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางช่อลดา เหลืองสินศิริ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางช่อลดา เหลืองสินศิริ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
group สำนักปลัด
จ่าเอกวีระพัฒน์ ฝ้ายขาว
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
จ่าเอกวีระพัฒน์ ฝ้ายขาว
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวสาวิตรี ภูมิมอญ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวสาวิตรี ภูมิมอญ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางจิตรา เหล่าเนตร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางจิตรา เหล่าเนตร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
จ่าเอกนัฐพงษ์ ธารเอี่ยม
นักป้องกันบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ
จ่าเอกนัฐพงษ์ ธารเอี่ยม
นักป้องกันบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ
จ่าเอกสุพัฒน์พงษ์ ภักดีพิบูลย์
นักจัดการงานเทศกิจปฏิบัติการ
จ่าเอกสุพัฒน์พงษ์ ภักดีพิบูลย์
นักจัดการงานเทศกิจปฏิบัติการ
นายกิติพงษ์ ละม่อม
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ
นายกิติพงษ์ ละม่อม
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ
นายสุรชาติ สุระอุดร
ลูกจ้างประจำ(พนักงานขับรถยนต์)
นายสุรชาติ สุระอุดร
ลูกจ้างประจำ(พนักงานขับรถยนต์)
นายอุเทน พรหมพิมพ์
ลูกจ้างประจำ(พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ)
นายอุเทน พรหมพิมพ์
ลูกจ้างประจำ(พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ)
นายประดิษฐ์ สนิทบรรเลง
ลูกจ้างประจำ(พนักงานวิทยุ)
นายประดิษฐ์ สนิทบรรเลง
ลูกจ้างประจำ(พนักงานวิทยุ)
นางสุธาสินี บูชากุล
พนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่งานทะเบียนและบัตร)
นางสุธาสินี บูชากุล
พนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่งานทะเบียนและบัตร)
นางวิไลวรรณ สุวรรณรินทร์
พนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่งานทะเบียนและบัตร)
นางวิไลวรรณ สุวรรณรินทร์
พนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่งานทะเบียนและบัตร)
นายปิยะ นันทรัตน์
พนักงานจ้างตามภารกิจ(พนักงานขับรถดับเพลิง)
นายปิยะ นันทรัตน์
พนักงานจ้างตามภารกิจ(พนักงานขับรถดับเพลิง)
นายชาญณรงค์ นันทรัตน์
พนักงานจ้างตามภารกิจ(พนักงานดับเพลิง)
นายชาญณรงค์ นันทรัตน์
พนักงานจ้างตามภารกิจ(พนักงานดับเพลิง)
นายภานุสิทธิ์ แก้วประเสริฐ
พนักงานจ้างตามภารกิจ(พนักงานดับเพลิง)
นายภานุสิทธิ์ แก้วประเสริฐ
พนักงานจ้างตามภารกิจ(พนักงานดับเพลิง)
นางสุภาภรณ์ สุระอุดร
พนักงานจ้างตามภารกิจ(แม่บ้าน)
นางสุภาภรณ์ สุระอุดร
พนักงานจ้างตามภารกิจ(แม่บ้าน)
นางสาวเสาวณีย์ สุวรรณรอด
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวเสาวณีย์ สุวรรณรอด
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวพชรอาภา แดนสีแก้ว
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวพชรอาภา แดนสีแก้ว
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวเยาวรัตน์ ทีทองแดง
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวเยาวรัตน์ ทีทองแดง
พนักงานจ้างทั่วไป
นายฐกฤต ศุภกุลภัคภัทร์
พนักงานจ้างทั่วไป
นายฐกฤต ศุภกุลภัคภัทร์
พนักงานจ้างทั่วไป
นายสุรเชษฎ์ สุขะจักร์
พนักงานจ้างทั่วไป
นายสุรเชษฎ์ สุขะจักร์
พนักงานจ้างทั่วไป
group กองคลัง
นายเสถียร สีสงค์
ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
นายเสถียร สีสงค์
ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวอุมาพร อุตมะ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
นางสาวอุมาพร อุตมะ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
นายพงษ์พัฒน์ จันทร์งาม
เจ้าพนักงานพัสดุปฎิบัติงาน
นายพงษ์พัฒน์ จันทร์งาม
เจ้าพนักงานพัสดุปฎิบัติงาน
นางวิไลพรรณ พิทักษ์
ลูกจ้างประจำ(ลูกมือช่างแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน)
นางวิไลพรรณ พิทักษ์
ลูกจ้างประจำ(ลูกมือช่างแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน)
นางสำราญ อรรคบุตร
ลูกจ้างประจำ(เจ้าหน้าที่ทะเบียนทรัพย์สิน)
นางสำราญ อรรคบุตร
ลูกจ้างประจำ(เจ้าหน้าที่ทะเบียนทรัพย์สิน)
นางสาววิภาณี พันลำเนา
พนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี)
นางสาววิภาณี พันลำเนา
พนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี)
นางสาวมาลิสา ชนชนะกุล
พนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ)
นางสาวมาลิสา ชนชนะกุล
พนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ)
นางสาวณัฐพร เหล่าเนตร
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวณัฐพร เหล่าเนตร
พนักงานจ้างทั่วไป
group กองช่าง
นายเกริกฤทธิ์ มหัทธนะโชค
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายเกริกฤทธิ์ มหัทธนะโชค
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายจิตตกร ดานิตย์
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายจิตตกร ดานิตย์
นายช่างโยธาชำนาญงาน
จ่าอากาศโทเอกพจน์ สุวรรณรอด
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
จ่าอากาศโทเอกพจน์ สุวรรณรอด
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายมงคลรัตน์ สิงหศิริ
พนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้ช่วยนายช่างโยธา)
นายมงคลรัตน์ สิงหศิริ
พนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้ช่วยนายช่างโยธา)
นายนวพล พุทธจง
พนักงานจ้างตามภารกิจ(พนักงานผู้ดูแลสวน)
นายนวพล พุทธจง
พนักงานจ้างตามภารกิจ(พนักงานผู้ดูแลสวน)
นายชาติชาย สุวรรณพัฒนา
พนักงานจ้างทั่วไป
นายชาติชาย สุวรรณพัฒนา
พนักงานจ้างทั่วไป
นายธนพนธ์ ธิวาศรี
พนักงานจ้างทั่วไป
นายธนพนธ์ ธิวาศรี
พนักงานจ้างทั่วไป
group กองการศึกษา
นางช่อลดา เหลืองสินศิริ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองศึกษา
นางช่อลดา เหลืองสินศิริ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองศึกษา
นางยุภา สนิทบรรเลง
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางยุภา สนิทบรรเลง
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวจิรัชยา วงษารัตน์
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวจิรัชยา วงษารัตน์
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางวนิดา มะลิลา
ผู้ดูแลเด็ก
นางวนิดา มะลิลา
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวธัญณิชา บุญอุ้ม
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวธัญณิชา บุญอุ้ม
ผู้ดูแลเด็ก
นางอรทัย สาวิสัย
ผู้ดูแลเด็ก
นางอรทัย สาวิสัย
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวดาวเดือน ลิ้มพาณิชย์
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวดาวเดือน ลิ้มพาณิชย์
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสุภัชชา สิงห์คำ
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสุภัชชา สิงห์คำ
ผู้ดูแลเด็ก
นางศุภนารี เดือนแจ่ม
พนักงานจ้างทั่วไป
นางศุภนารี เดือนแจ่ม
พนักงานจ้างทั่วไป
group กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางรัชวดี ฝ้ายขาว
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางรัชวดี ฝ้ายขาว
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายไพศาล พุทธจง
พนักงานจ้างตามภารกิจ(พนักงานขับรถยนต์)
นายไพศาล พุทธจง
พนักงานจ้างตามภารกิจ(พนักงานขับรถยนต์)
นายเวชสิทธิ์ ลิ้มพาณิชย์
พนักงานจ้างตามภารกิจ(พนักงานขับรถยนต์)
นายเวชสิทธิ์ ลิ้มพาณิชย์
พนักงานจ้างตามภารกิจ(พนักงานขับรถยนต์)
นายชาญชัย ปัจฉิมบุตร
พนักงานจ้างตามภารกิจ(พนักงานประจำรถขยะ)
นายชาญชัย ปัจฉิมบุตร
พนักงานจ้างตามภารกิจ(พนักงานประจำรถขยะ)
นายชูชาติ โสดี
พนักงานจ้างตามภารกิจ(พนักงานประจำรถขยะ)
นายชูชาติ โสดี
พนักงานจ้างตามภารกิจ(พนักงานประจำรถขยะ)
นายจรูญ เถาหมอ
พนักงานจ้างตามภารกิจ(พนักงานประจำรถขยะ)
นายจรูญ เถาหมอ
พนักงานจ้างตามภารกิจ(พนักงานประจำรถขยะ)
นางอำพร พรหมพิมพ์
พนักงานจ้างตามภารกิจ(พนักงานกวาดขยะ)
นางอำพร พรหมพิมพ์
พนักงานจ้างตามภารกิจ(พนักงานกวาดขยะ)
นางพนอม พลสาร
พนักงานจ้างตามภารกิจ(พนักงานกวาดขยะ)
นางพนอม พลสาร
พนักงานจ้างตามภารกิจ(พนักงานกวาดขยะ)
นางสมควร ชาญสมร
พนักงานจ้างตามภารกิจ(พนักงานกวาดขยะ)
นางสมควร ชาญสมร
พนักงานจ้างตามภารกิจ(พนักงานกวาดขยะ)
นางสมคิด ไคระออ
พนักงานจ้างตามภารกิจ(พนักงานกวาดขยะ)
นางสมคิด ไคระออ
พนักงานจ้างตามภารกิจ(พนักงานกวาดขยะ)
นายชาตรี พิสัยกุล
พนักงานจ้างตามภารกิจ(พนักงานขับรถยนต์)
นายชาตรี พิสัยกุล
พนักงานจ้างตามภารกิจ(พนักงานขับรถยนต์)
นายบุญนาทิการ อินทะนุสรณ์
พนักงานจ้างทั่วไป(พนักงานประจำรถขยะ))
นายบุญนาทิการ อินทะนุสรณ์
พนักงานจ้างทั่วไป(พนักงานประจำรถขยะ))
group กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
นางรุ่งรัตน์ คงทัน
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
นางรุ่งรัตน์ คงทัน
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
นางสาววิไลลักษณ์ สุริยวงศ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนงานชำนาญการ
นางสาววิไลลักษณ์ สุริยวงศ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนงานชำนาญการ
จ่าเอกอนุศาสตร์ จันปุย
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
จ่าเอกอนุศาสตร์ จันปุย
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
นายธวัชชัย ศรีสมบูรณ์
พนักงานจ้างทั่วไป
นายธวัชชัย ศรีสมบูรณ์
พนักงานจ้างทั่วไป
group กองสวัสดิการสังคม
จ่าเอกวีระพัฒน์ ฝ้ายขาว
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
จ่าเอกวีระพัฒน์ ฝ้ายขาว
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นางสาวธิราพร ปู่วัง
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวธิราพร ปู่วัง
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
บุคลากรภายใน
group ผู้บริหาร
นายสรร สุนทรธนากุล
นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย
นายสรร สุนทรธนากุล
นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย
นายเสถียร สีสงค์
ปลัดเทศบาลตำบลโพนพิสัย
นายเสถียร สีสงค์
ปลัดเทศบาลตำบลโพนพิสัย
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 114