messager
 
เทศบาลตำบลโพนพิสัย contact_phone ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
โพนพิสัย
อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพนพิสัย อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
group คณะผู้บริหาร
นายสรร สุนทรธนากุล
นายกเทศมนตรี
โทร : ๐๖๔-๖๓๙๗๙๗๘
นางสาวปารวี อมตสกุล
รองนายกเทศมนตรี
โทร : ๐๙๖-๙๘๒๔๙๑๕
นายโชคชัย ปาณศรี
รองนายกเทศมนตรี
โทร : ๐๘๑-๐๕๘๑๓๕๙
นายวัชรพงษ์ โพธิ์ศรีไมล์
เลขานุการนายกเทศมนตรี
โทร : ๐๘๘-๕๖๓๒๐๓๗
นายวีรธาดา สำเนียง
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
โทร : ๐๘๑-๘๖๐๗๒๒๐
นายเสถียร สีสงค์
ปลัดเทศบาล
โทร : ๐๙๑-๐๖๔๙๖๒๖

รองปลัดเทศบาล
group สภาเทศบาล
นายจักรกฤษณ์ เวียนจันทร์
ประธานสภาเทศบาล
โทร : ๐๘๓-๒๘๑๑๕๕๕
นายธนวัฒน์ หนูอินทร์
รองประธานสภาเทศบาล
โทร : ๐๙๐-๙๔๗๕๒๕๑
นายเสถียร สีสงค์
เลขานุการสภาเทศบาล(ปลัดเทศบาล)
โทร : ๐๙๑-๐๖๔๙๖๒๖
นายประสงค์ หุ่นศรีงาม
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
โทร : ๐๘๑-๒๖๐๐๕๒๑
นางสุดสวาท ทองจบ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
โทร : ๐๙๔-๒๘๙๙๖๑๒
นายอุ่น โยธิกุล
สมาชิกสภาเทศบาล เขต๒
โทร : ๐๘๖-๒๒๓๓๖๐๐
นายสิทธิพันธุ์ นามกอง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
โทร : ๐๘๖-๒๒๑๘๒๑๕
นายณัฐกฤษฏ์ เทียนทิพย์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
โทร : ๐๘๑-๘๗๒๐๑๓๕
นางสาวศุภมาศ ปุณประเสริฐ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
โทร : ๐๘๐-๗๖๐๑๒๒๖
นายยุทธชัย พิสัยพันธ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
โทร : ๐๘๖-๙๗๐๗๒๐๙
นางสาวสุกัญญา ลาภอุดมศักดา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
โทร : ๐๘๗-๒๒๙๑๙๕๙
นายยงยุทธภูมิ พุทธิวงศ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
โทร : ๐๙๒-๒๙๗๐๗๕๓

นางสาวชนัดดา เกลี้ยงไธสง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
โทร : ๐๖๔-๒๘๓๕๘๐๗
group หัวหน้าส่วนราชการ
นายเสถียร สีสงค์
ปลัดเทศบาล
โทร : ๐๙๑-๐๖๔๙๖๒๖

รองปลัดเทศบาล
จ่าเอกยศพล สัจจทองดี
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 0892051469

ผู้อำนวยการกองคลัง
นายเกริกฤทธิ์ มหัทธนะโชค
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0868568565
จ่าเอกวีระพัฒน์ ฝ้ายขาว
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 0988826388

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
นางรัชวดี ฝ้ายขาว
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 0913691165
นางช่อลดา เหลืองสินศิริ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 0895747812
group สำนักปลัดเทศบาล
จ่าเอกยศพล สัจจทองดี
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นางสาวสาวิตรี ภูมิมอญ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางจิตรา เหล่าเนตร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
จ่าเอกสุพัฒน์พงษ์ ภักดีพิบูลย์
นักจัดการงานเทศกิจปฏิบัติการ
นายกิติพงษ์ ละม่อม
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ
นายอุเทน พรหมพิมพ์
ลูกจ้างประจำ(พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ)
นายประดิษฐ์ สนิทบรรเลง
ลูกจ้างประจำ(พนักงานวิทยุ)
นางสุธาสินี บูชากุล
พนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่งานทะเบียนและบัตร)
นางวิไลวรรณ สุวรรณรินทร์
พนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่งานทะเบียนและบัตร)
นายปิยะ นันทรัตน์
พนักงานจ้างตามภารกิจ(พนักงานขับรถดับเพลิง)
นายชาญณรงค์ นันทรัตน์
พนักงานจ้างตามภารกิจ(พนักงานดับเพลิง)
นายภานุสิทธิ์ แก้วประเสริฐ
พนักงานจ้างตามภารกิจ(พนักงานดับเพลิง)
นางสุภาภรณ์ สุระอุดร
พนักงานจ้างตามภารกิจ(แม่บ้าน)
นางสาวเสาวณีย์ สุวรรณรอด
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวพชรอาภา แดนสีแก้ว
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวเยาวรัตน์ ทีทองแดง
พนักงานจ้างทั่วไป
นายฐกฤต ศุภกุลภัคภัทร์
พนักงานจ้างทั่วไป
นายสุรเชษฎ์ สุขะจักร์
พนักงานจ้างทั่วไป
group กองคลัง
นางสาวใหม่ เค้าเหลืองชัย
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวอุมาพร อุตมะ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
นางสาวนันทวัน จันทะเดช
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นางวิไลพรรณ พิทักษ์
ลูกจ้างประจำ(ลูกมือช่างแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน)
นางสาววิภาณี พันลำเนา
พนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี)
นางสาวมาลิสา ชนชนะกุล
พนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ)
นางสาวณัฐพร เหล่าเนตร
พนักงานจ้างทั่วไป
group กองช่าง
นายเกริกฤทธิ์ มหัทธนะโชค
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายจิตตกร ดานิตย์
นายช่างโยธาชำนาญงาน
จ่าอากาศโทเอกพจน์ สุวรรณรอด
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายมงคลรัตน์ สิงหศิริ
พนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้ช่วยนายช่างโยธา)
นายนวพล พุทธจง
พนักงานจ้างตามภารกิจ(พนักงานผู้ดูแลสวน)
นายธนพนธ์ ธิวาศรี
พนักงานจ้างทั่วไป
นายชาติชาย สุวรรณพัฒนา
พนักงานจ้างทั่วไป
group กองการศึกษา
นางช่อลดา เหลืองสินศิริ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองศึกษา
นางยุภา สนิทบรรเลง
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวจิรัชยา วงษารัตน์
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางวนิดา มะลิลา
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวธัญณิชา บุญอุ้ม
ผู้ดูแลเด็ก
นางอรทัย สาวิสัย
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวดาวเดือน ลิ้มพาณิชย์
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสุภัชชา สิงห์คำ
ผู้ดูแลเด็ก
นางศุภนารี เดือนแจ่ม
พนักงานจ้างทั่วไป
group กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางรัชวดี ฝ้ายขาว
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายไพศาล พุทธจง
พนักงานจ้างตามภารกิจ(พนักงานขับรถยนต์)
นายเวชสิทธิ์ ลิ้มพาณิชย์
พนักงานจ้างตามภารกิจ(พนักงานขับรถยนต์)
นายชาญชัย ปัจฉิมบุตร
พนักงานจ้างตามภารกิจ(พนักงานประจำรถขยะ)
นายชูชาติ โสดี
พนักงานจ้างตามภารกิจ(พนักงานประจำรถขยะ)
นายจรูญ เถาหมอ
พนักงานจ้างตามภารกิจ(พนักงานประจำรถขยะ)
นางอำพร พรหมพิมพ์
พนักงานจ้างตามภารกิจ(พนักงานกวาดขยะ)
นางพนอม พลสาร
พนักงานจ้างตามภารกิจ(พนักงานกวาดขยะ)
นางสมควร ชาญสมร
พนักงานจ้างตามภารกิจ(พนักงานกวาดขยะ)
นางสมคิด ไคระออ
พนักงานจ้างตามภารกิจ(พนักงานกวาดขยะ)
นายชาตรี พิสัยกุล
พนักงานจ้างตามภารกิจ(พนักงานขับรถยนต์)
นายบุญนาทิการ อินทะนุสรณ์
พนักงานจ้างทั่วไป(พนักงานประจำรถขยะ)
group กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
นางรุ่งรัตน์ คงทัน
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
นางสาววิไลลักษณ์ สุริยวงศ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนงานชำนาญการ
จ่าเอกอนุศาสตร์ จันปุย
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
นายธวัชชัย ศรีสมบูรณ์
พนักงานจ้างทั่วไป
group กองสวัสดิการสังคม
จ่าเอกวีระพัฒน์ ฝ้ายขาว
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นางสาวธิราพร ปู่วัง
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ