messager
 
เทศบาลตำบลโพนพิสัย contact_phone ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
โพนพิสัย
อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพนพิสัย อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอขยายเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลส์ติกคอนกรีตถนนภิรมยาราม , ถนนเจริญภิบาล , ถนนราษฎ์บำรุง เทศบาลตำบลโพนพิสัย อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย จำนวน 1 สายทาง poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลส์ติกคอนกรีตถนนภิรมยาราม, ถนนเจริญภิบาล, ถนนราษฎร์บำรุง, เทศบาลตำบลโพนพิสัย อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย จำนวน ๑ สายทาง งบประมาณ ๔,๗๐๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 190
ระบบข้อมูลการบำบัดรักษา และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดของประเทศ บสต. poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลส์ติกคอนกรีตถนนภิรมยาราม, ถนนเจริญภิบาล, ถนนราษฎร์บำรุง, เทศบาลตำบลโพนพิสัย อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย จำนวน ๑ สายทาง งบประมาณ ๔,๗๐๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 175
ประกาศ เทศบาลตำบลโพนพิสัย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลส์ติกคอนกรีตถนนภิรมยาราม, ถนนเจริญภิบาล, ถนนราษฎร์บำรุง, เทศบาลตำบลโพนพิสัย อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย จำนวน ๑ สายทาง งบประมาณ ๔,๗๐๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
ประกาศเทศบาลตำบลโพนพิสัย เรื่อง สรุปแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นความพึงพอใจในการให้บริการไตรมาสที่ ๒ (ม.ค.- มี.ค.๖๗) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจไตรมาสที่ ๒ (ม.ค.-มี.ค.๖๗) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
find_in_page ประกาศเทศบาลตำบลโพนพิสัย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการชุมชน poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
ประกาศเทศบาลตำบลโพนพิสัย เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่เลือกกรรมกรรมการชุมชน poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
ประกาศเทศบาลตำบลโพนพิสัย เรื่อง สรุปแบบสอบถามแสดงความพึงพอใจในการให้บริการ ไตรมาสที่ ๑ (ต.ค.-ธ.ค.๖๖) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
ประกาศเทศบาลตำบลโพนพิสัย เรื่อง การจัดตั้งชุมชน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48
รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65
ประกาศเทศบาลตำบลโพนพิสัย เรื่อง แจ้งผลสรุปการรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชน โครงการกำจัดมูลฝอยแบบบูรณาการในระบบปิด(โพนพิสัย-หนองคาย) poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73
ประกาศเทศบาลตำบลโพนพิสัย เรื่อง การรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชน โครงการกำจัดมูลฝอยแบบบูรณาการในระบบปิด(โพนพิสัย-หนองคาย) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68
find_in_page ประกาศเทศบาลตำบลโพนพิสัย poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 86
เอกสารประเมินความพึงพอใจ(แบบสอบถาม) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 76
ประกาศเทศบาลตำบลโพนพิสัย เรื่อง สรุปแบบแสดงความพึงพอใจไตรมาสที่ ๓ (เม.ย.-มิ.ย.๖๖) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 109
find_in_page ประกาศเทศบาลตำบลโพนพิสัย รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการไตรมาสที่ ๑ (ต.ค.-ธ..ค.๖๕) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 88
find_in_page ประกาศเทศบาลตำบลโพนพิสัย รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการไตรมาสที่ ๒ (ม.ค.-มี.ค.๖๖) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 95
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณทางเรียบริมโขง หมู่ที่ ๑, หมู่ที่ ๑๓ ตําบลจุมพล จังหวัดหนองคายฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 82
1 - 20 (ทั้งหมด 103 รายการ) 1 2 3 4 5 6