เทศบาลตำบลโพนพิสัย contact_phone ข้อมูลการติดต่อ

อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
เทศบาลตำบลโพนพิสัย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพนพิสัย อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
folder งานสวัสดิการสังคม
การจัดหาพื้นที่ในการจำหน่ายสินค้าบริการ

ข้อมูลรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลโพนพิสัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
กิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลโพนพิสัย


โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเทศบาลต าบลโพนพิสัย