เทศบาลตำบลโพนพิสัย mail ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
โพนพิสัย
อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพนพิสัย เลขที่ ๒๓๙ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๒๐ โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๗๑๗๑๑ - ๓การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
build การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ทำเนียบผู้บริหาร
รายนามผู้ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรี ๑. นายครใส พรหมประกาย ดำรงตำแหน่ง ๒๕ พ.ค. ๒๕๔๒ – ๐๑ ส.ค. ๒๕๔๒ ๒. นายพงษ์ธร ตรีดำรง ดำรงตำแหน่ง ๐๑ ส.ค. ๒๕๔๒ – ๐๑ ธ.ค. ๒๕๔๓ ๓. นายประสาท ทองจบ ดำรงตำแหน่ง ๐๒ ธ.ค. ๒๕๔๓ – ๐๘ ส.ค. ๒๕๔๖ ๔. นายบุญทวี มีชัย ดำรงตำแหน่ง ๑๙ ส.ค. ๒๕๔๖ – ๐๘ ม.ค. ๒๕๔๘ นายกเทศมนตรี คณะบริหารประชาชนเลือกโดยตรง ๖. นายณรงค์ศักดิ์ ลิมโพธิ์ทอง ดำรงตำแหน่ง ๐๙ ม.ค. ๒๕๔๘ – ๒๐ ก.พ. ๒๕๕๒ ๗. นายแพทย์ศัลย์ ประชุม ดำรงตำแหน่ง ๑๗ พ.ย. ๒๕๕๓ – ๒๗ ต.ค. ๒๕๕๗ ๘. นายแพทย์สรร สุนทรธนากุล ดำรงตำแหน่ง ๑๑ ก.พ. ๒๕๕๘ – ๐๓ ก.พ. ๒๕๖๑ รายนามผู้ดำรงตำแหน่งปลัดเทศบาล ๑. นายสมเดช สมมาศ ดำรงตำแหน่ง ๒๕ พ.ค. ๒๕๔๒ – ๓๑ ส.ค. ๒๕๔๒ ๒. นายชยณัฐ พรหมสาธร ดำรงตำแหน่ง ๐๑ ต.ค. ๒๕๔๒ – ๓๑ ม.ค. ๒๕๔๗ ๓. นายวุฒิชัย ปู่วัง ดำรงตำแหน่ง ๐๑ ต.ค. ๒๕๔๗ – ๓๑ ม.ค. ๒๕๕๐ ๔. นายวิทยา บุติมุลตรี ดำรงตำแหน่ง ๐๒ เม.ย. ๒๕๕๑ – ๓๑ ก.ค. ๒๕๕๓ ๕. นายสมฤทธิ์ บูชากุล ดำรงตำแหน่ง ๒๐ ก.ย. ๒๕๕๓ – ๓๑ ต.ค. ๒๕๕๕ ๖. นายอุทิตย์ กุลสอน ดำรงตำแหน่ง ๐๑ พ.ย. ๒๕๕๕ – ๓๑ พ.ย. ๒๕๕๖ ๗. นายเสถียร สีสงค์ ดำรงตำแหน่ง ๐๑ มิ.ย. ๒๕๕๖ – ปัจจุบัน
บุคลากรภายใน
ผู้บริหาร
นายสรร สุนทรธนากุล
นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย
นายสรร สุนทรธนากุล
นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย
นายเสถียร สีสงค์
ปลัดเทศบาลตำบลโพนพิสัย
นายเสถียร สีสงค์
ปลัดเทศบาลตำบลโพนพิสัย

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 227
เดือนนี้ 7,648
เดือนที่แล้ว 13,548
ทั้งหมด 45,364