messager
 
เทศบาลตำบลโพนพิสัย contact_phone ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
โพนพิสัย
อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพนพิสัย อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
place ข้อมูลอำเภอโพนพิสัย
วิสัยทัศน์หน่วยงาน
อำเภอโพนพิสัย เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดหนองคาย คำขวัญประจำอำเภอ “หลวงพ่อพระเสียงคู่บ้าน ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค” อำเภอโพนพิสัยมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ ทิศเหนือ – ติดต่อกับแขวงบอลิคำไซ (สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว) และอำเภอรัตนวาปี ทิศตะวันออก – ติดต่อกับอำเภอเฝ้าไร่ ทิศใต้ – ติดต่อกับอำเภอบ้านดุง อำเภอสร้างคอม และอำเภอเพ็ญ (จังหวัดอุดรธานี) ทิศตะวันตก – ติดต่อกับอำเภอเมืองหนองคาย และนครหลวงเวียงจันทน์ (สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว) การแบ่งเขตการปกครอง การปกครองส่วนภูมิภาค อำเภอโพนพิสัยแบ่งเขตการปกครองย่อย ออกเป็น ๑๑ตำบล ๑๔๑หมู่บ้าน ได้แก่ ๑.จุมพล (Chumphon) ๒๖หมู่บ้าน ๒. วัดหลวง (WatLuang) ๗หมู่บ้าน ๓. กุดบง (Kut Bong) ๑๑หมู่บ้าน ๔. ชุมช้าง (Chum Chang) ๗หมู่บ้าน ๕. ทุ่งหลวง (ThungLuang) ๑๑หมู่บ้าน ๖.เหล่าต่างคำ (Lao Tang Kham) ๑๑หมู่บ้าน ๗. นาหนัง (Na Nang) ๘หมู่บ้าน ๘. เซิม (Soem) ๗หมู่บ้าน๙.บ้านโพธิ์ (Ban Pho) ๗หมู่บ้าน ๑๐. บ้านผือ (Ban Phue) ๗หมู่บ้าน ๑๑. สร้างนางขาว (Sang Nang Khao) ๗หมู่บ้าน ท้องที่อำเภอโพนพิสัยประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๒แห่ง ได้แก่การปกครองส่วนท้องถิ่น – เทศบาลตำบลโพนพิสัย ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลจุมพล – เทศบาลตำบลสร้างนางขาว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสร้างนางขาวทั้งตำบล – องค์การบริหารส่วนตำบลจุมพล ครอบคลุมพื้นที่ตำบลจุมพล (นอกเขตเทศบาลตำบลโพนพิสัย) – องค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวัดหลวงทั้งตำบล – องค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกุดบงทั้งตำบล – องค์การบริหารส่วนตำบลชุมช้าง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลชุมช้างทั้งตำบล – องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทุ่งหลวงทั้งตำบล – องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเหล่าต่างคำทั้งตำบล – องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาหนังทั้งตำบล – องค์การบริหารส่วนตำบลเซิม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเซิมทั้งตำบล – องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านโพธิ์ทั้งตำบล – องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านผือทั้งตำบล การศึกษา อำเภอโพนพิสัยมีโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาและอาชีวะศึกษา ๑๑แห่ง ได้แก่ – โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย เป็นโรงเรียนประจำอำเภอ ตั้งอยู่ในพื้นที่ของตำบลจุมพล – โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร ตั้งอยู่ในพื้นที่ของตำบลกุดบง – โรงเรียนเซิมพิทยาคม ตั้งอยู่ในพื้นที่ของตำบลเซิม – โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา ตั้งอยู่ในพื้นที่ของตำบลนาหนัง – โรงเรียนปากสวยพิทยาคม ตั้งอยู่ในพื้นที่ของตำบลวัดหลวง – โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ ตั้งอยู่ในพื้นที่ของตำบลสร้างนางขาว – โรงเรียนบ้านผือ ตั้งอยู่ในพื้นที่ของตำบลบ้านผือ – โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ ตั้งอยู่ในพื้นที่ของตำบลจุมพล – โรงเรียนบัณฑิตศึกษา เป็นโรงเรียนเอกชนที่เปิดสอนตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาล-ม.๓ – วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย โพนพิสัย – โรงเรียนเทคโนโลยีโพนพิสัย (ปัจจุบันได้เปลี่ยนฐานะเป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีโพนพิสัย) สถานศึกษาในระดับอุดมศึกษา – มหาวิทยาลัยโยนก (ศูนย์การศึกษา)(ปิดทำการเรียนการสอนแล้ว) – มหาวิทยาลัยทักษิณ (ศูนย์การศึกษา)(ปิดทำการเรียนการสอนแล้ว) – มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ (ศูนย์การศึกษา) – มหาวิทยาลัยอีสาน (ศูนย์การศึกษา) – มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (ศูนย์การศึกษา) เศรษฐกิจ ในอำเภอโพนพิสัยมีธนาคาร ๖แห่ง ได้แก่ – ธนาคารกรุงเทพ ตั้งอยู่ ถนนจุมพล-ทุ่งธาตุ – ธนาคารทหารไทย ตั้งอยู่ ถนนจุมพล-ทุ่งธาตุ – ธนาคารออมสิน ตั้งอยู่ ถนนพิสัยสรเดช – ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ตั้งอยู่ ถนนจุมพล-ทุ่งธาตุ – ธนาคารไทยพาณิชย์ ตั้งอยู่ ถนนจุมพล-ทุ่งธาตุ – ธนาคารกรุงไทย ตั้งอยู่ใน ปั้ม คาลเท็กซ์ ถนนโพนพิสัย-บึงกาฬ มีห้างสรรพสินค้า 2 แห่ง ได้แก่ – เทสโก้ โลตัส (ตลาดโลตัส) – บิ๊กซี อัศวรรณช็อปปิ้งคอมเพล็ก มีร้านจำหน่ายสินค้าขนาดใหญ่ 4 แห่ง ได้แก่ – สว่างพัฒนา จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคทั้งปลีกและส่ง – เอเชียสโตร์ จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคทั้งปลีกและส่ง – จ.พานิช จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคทั้งปลีกและส่ง – ศักดิ์เครื่องครัว จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคทั้งปลีกและส่ง มีตลาดสด 5 แห่ง ได้แก่ – ตลาดสด ชอ.เจริญ – ตลาดสดจอมนาง – ตลาดสดโพนบก – ตลาดสดวัดหลวง – ตลาดสดเทศบาลตำบลโพนพิสัย การคมนาคม อำเภอโพนพิสัยมีรถโดยสารประจำทางที่ผ่านดังนี้ – รถตู้แอร์น้อย หนองคาย-ปากคาด – รถตู้บึงกาฬ หนองคาย-บึงกาฬ – สาย ๒๒๔อุดรธานี-นครพนม – สาย ๒๒๘หนองคาย-บ้านแพง – สาย ๙๔๓บริษัท ๔๐๗พัฒนา จำกัด กรุงเทพ-บึงกาฬ – สาย ๙๔๓บริษัท แอร์อุดร จำกัด กรุงเทพ-บึงกาฬ – สาย ๔๑๙๓หนองคาย-ปากคาด การรักษาพยาบาล อำเภอโพนพิสัยมีโรงพยาบาลของรัฐและเอกชนจำนวน ๒แห่ง (ไม่รวมคลีนิคต่างๆ) – โรงพยาบาลโพนพิสัย – โรงพยาบาลพิสัยเวช ศาสนา อำเภอโพนพิสัยมีวัดในพระพุทธศาสนา ดังนี้ – วัดไทย ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขง ติดถนนพิสัยสรเดช ในเขตเทศบาลตำบลโพนพิสัย – วัดจุมพล ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขง ติดถนนพิสัยสรเดช ในเขตเทศบาลตำบลโพนพิสัย – วัดยอดแก้ว ตั้งอยู่ติดถนนพิสัยสรเดช ในเขตเทศบาลตำบลโพนพิสัย – วัดจอมทอง ตั้งอยู่ติดถนนพิสัยสรเดช ในเขตเทศบาลตำบลโพนพิสัย – วัดภิรมย์ยาราม ตั้งอยู่ติดถนนภิรมย์ยาราม ในเขตเทศบาลตำบลโพนพิสัย – วัดมณีโคตร ตั้งอยู่ถนนจุมพล-ทุ่งธาตุ ในเขตเทศบาลตำบลโพนพิสัย เป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อพระเสี่ยง พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองโพนพิสัย – วัดศรีเกิด ตั้งอยู่ถนนพิสัยสรเดช วัดในคริสต์ศาสนา ดังนี้ – วัดพระศรีหฤทัย ตั้งอยู่บ้านดอนโพธิ์ หมู่ 14 เขตองค์การบริหารส่วนตำบลจุมพล – คริสตจักรแบ๊พติสท์โพนพิสัย ตั้งอยู่ที่ ริมแม่น้ำโขง บ้านจอมนาง การท่องเที่ยว – ตลาดไทย-ลาว ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขง ในเขตเทศบาลตำบลโพนพิสัย เปิดเฉพาะ วันอังคารและวันเสาร์ เวลา ๐๖:๐๐น.-๑๖:๐๐น. – นมัสการหลวงพ่อใหญ่วัดไทย และคลอดถ่ำพญานาค – ประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำหลวงพ่อพระเสี่ยงคู่บ้าน และ ขบวนแห่คุ้มวัดแต่ละคุ้ม ณ ถนนพิสัยสรเดช – ประเพณีบุญเดือน ๖แห่บั้งไฟ และจุดบั้งไฟล้าน ตรงกับวัน ขึ้น ๑๕ค่ำเดือน ๖ – ประเพณีแห่เทียนพรรษา ตรงกับวัน แรม ๑ค่ำเดือน ๘ – เชิญชมบั้งไฟพญานาคปรากฏการณ์ธรรมชาติ ตรงกับวัน ขึ้น ๑๕ค่ำเดือน ๑๑ – ประเพณีแข่งเรือยาว – ประเพณีลอยกระทง วันเพ็ญเดือน ๑๒