เทศบาลตำบลโพนพิสัย mail ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
โพนพิสัย
อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพนพิสัย เลขที่ ๒๓๙ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๒๐ โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๗๑๗๑๑ - ๓การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
build การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
autorenew วิสัยทัศน์ พันธกิจ
วิสัยทัศน์(Vision) และ พันธกิจ(Mission)

วิสัยทัศน์ (Vision)

“โพนพิสัยพัฒนา การศึกษาก้าวไกล ทันสมัยเทคโนโลยี มีดีเศรษฐกิจ ทรัพย์สินและชีวิตปลอดภัย ไร้ยาเสพติด มีคุณภาพชีวิตที่ดี สืบสานประเพณีลุ่มน้ำโขง เชื่อมโยงสายสัมพันธ์ ไทย-ลาว

 

พันธกิจ (Mission)

๑. ขยายเขตเทศบาล

๒. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓. พัฒนาคุณภาพชีวิต ตวามปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๔. ส่งเสริมการค้า พัฒนาเศรษฐกิจ

๕. ส่งเสริมการศึกษา ส่งเสริมการกีฬา

๖. พัฒนาบุคลากร เพื่อบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ

 

บุคลากรภายใน
ผู้บริหาร
นายสรร สุนทรธนากุล
นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย
นายสรร สุนทรธนากุล
นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย
นายเสถียร สีสงค์
ปลัดเทศบาลตำบลโพนพิสัย
นายเสถียร สีสงค์
ปลัดเทศบาลตำบลโพนพิสัย

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 96
เดือนนี้ 7,517
เดือนที่แล้ว 13,417
ทั้งหมด 45,233