messager
 
เทศบาลตำบลโพนพิสัย contact_phone ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
โพนพิสัย
อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพนพิสัย อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
autorenew วิสัยทัศน์ พันธกิจ
วิสัยทัศน์(Vision) และ พันธกิจ(Mission)
วิสัยทัศน์ (Vision) “โพนพิสัยพัฒนา การศึกษาก้าวไกล ทันสมัยเทคโนโลยี มีดีเศรษฐกิจ ทรัพย์สินและชีวิตปลอดภัย ไร้ยาเสพติด มีคุณภาพชีวิตที่ดี สืบสานประเพณีลุ่มน้ำโขง เชื่อมโยงสายสัมพันธ์ ไทย-ลาว” พันธกิจ (Mission) ๑. ขยายเขตเทศบาล ๒. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ๓. พัฒนาคุณภาพชีวิต ตวามปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ๔. ส่งเสริมการค้า พัฒนาเศรษฐกิจ ๕. ส่งเสริมการศึกษา ส่งเสริมการกีฬา ๖. พัฒนาบุคลากร เพื่อบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ