เทศบาลตำบลโพนพิสัย contact_phone ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
โพนพิสัย
อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

https://www.phonphisai.go.th _ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานเทศบาลตำบลโพนพิสัย เลขที่ ๒๓๙ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๒๐ โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๗๑๗๑๑-๓ _autorenew วิสัยทัศน์ พันธกิจ
วิสัยทัศน์(Vision) และ พันธกิจ(Mission)
วิสัยทัศน์ (Vision) “โพนพิสัยพัฒนา การศึกษาก้าวไกล ทันสมัยเทคโนโลยี มีดีเศรษฐกิจ ทรัพย์สินและชีวิตปลอดภัย ไร้ยาเสพติด มีคุณภาพชีวิตที่ดี สืบสานประเพณีลุ่มน้ำโขง เชื่อมโยงสายสัมพันธ์ ไทย-ลาว” พันธกิจ (Mission) ๑. ขยายเขตเทศบาล ๒. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ๓. พัฒนาคุณภาพชีวิต ตวามปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ๔. ส่งเสริมการค้า พัฒนาเศรษฐกิจ ๕. ส่งเสริมการศึกษา ส่งเสริมการกีฬา ๖. พัฒนาบุคลากร เพื่อบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ
บุคลากรภายใน
ผู้บริหาร
นายสรร สุนทรธนากุล
นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย
นายสรร สุนทรธนากุล
นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย
นายเสถียร สีสงค์
ปลัดเทศบาลตำบลโพนพิสัย
นายเสถียร สีสงค์
ปลัดเทศบาลตำบลโพนพิสัย
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 89