เทศบาลตำบลโพนพิสัย contact_phone ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
โพนพิสัย
อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

https://www.phonphisai.go.th _ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานเทศบาลตำบลโพนพิสัย เลขที่ ๒๓๙ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๒๐ โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๗๑๗๑๑-๓ _group กองการศึกษา
นางช่อลดา เหลืองสินศิริ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองศึกษา
นางช่อลดา เหลืองสินศิริ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองศึกษา
นางยุภา สนิทบรรเลง
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางยุภา สนิทบรรเลง
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวจิรัชยา วงษารัตน์
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวจิรัชยา วงษารัตน์
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางวนิดา มะลิลา
ผู้ดูแลเด็ก
นางวนิดา มะลิลา
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวธัญณิชา บุญอุ้ม
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวธัญณิชา บุญอุ้ม
ผู้ดูแลเด็ก
นางอรทัย สาวิสัย
ผู้ดูแลเด็ก
นางอรทัย สาวิสัย
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวดาวเดือน ลิ้มพาณิชย์
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวดาวเดือน ลิ้มพาณิชย์
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสุภัชชา สิงห์คำ
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสุภัชชา สิงห์คำ
ผู้ดูแลเด็ก
นางศุภนารี เดือนแจ่ม
พนักงานจ้างทั่วไป
นางศุภนารี เดือนแจ่ม
พนักงานจ้างทั่วไป
บุคลากรภายใน
ผู้บริหาร
นายสรร สุนทรธนากุล
นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย
นายสรร สุนทรธนากุล
นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย
นายเสถียร สีสงค์
ปลัดเทศบาลตำบลโพนพิสัย
นายเสถียร สีสงค์
ปลัดเทศบาลตำบลโพนพิสัย
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 80