messager
 
เทศบาลตำบลโพนพิสัย contact_phone ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
โพนพิสัย
อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพนพิสัย อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
group กองการศึกษา
นางช่อลดา เหลืองสินศิริ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองศึกษา
นางยุภา สนิทบรรเลง
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวจิรัชยา วงษารัตน์
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางวนิดา มะลิลา
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวธัญณิชา บุญอุ้ม
ผู้ดูแลเด็ก
นางอรทัย สาวิสัย
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวดาวเดือน ลิ้มพาณิชย์
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสุภัชชา สิงห์คำ
ผู้ดูแลเด็ก
นางศุภนารี เดือนแจ่ม
พนักงานจ้างทั่วไป