เทศบาลตำบลโพนพิสัย contact_phone ข้อมูลการติดต่อ

อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
เทศบาลตำบลโพนพิสัย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพนพิสัย อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
group หัวหน้าส่วนราชการ
นายเสถียร สีสงค์
ปลัดเทศบาล
จ่าเอกยศพล สัจจทองดี
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นางสาวใหม่ เค้าเหลืองชัย
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายเกริกฤทธิ์ มหัทธนะโชค
ผู้อำนวยการกองช่าง
จ่าเอกวีระพัฒน์ ฝ้ายขาว
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นางรุ่งรัตน์ คงทัน
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
นางรัชวดี ฝ้ายขาว
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางช่อลดา เหลืองสินศิริ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา