messager
 
เทศบาลตำบลโพนพิสัย contact_phone ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
โพนพิสัย
อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพนพิสัย อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
group กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางรัชวดี ฝ้ายขาว
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายไพศาล พุทธจง
พนักงานจ้างตามภารกิจ(พนักงานขับรถยนต์)
นายเวชสิทธิ์ ลิ้มพาณิชย์
พนักงานจ้างตามภารกิจ(พนักงานขับรถยนต์)
นายชาญชัย ปัจฉิมบุตร
พนักงานจ้างตามภารกิจ(พนักงานประจำรถขยะ)
นายชูชาติ โสดี
พนักงานจ้างตามภารกิจ(พนักงานประจำรถขยะ)
นายจรูญ เถาหมอ
พนักงานจ้างตามภารกิจ(พนักงานประจำรถขยะ)
นางอำพร พรหมพิมพ์
พนักงานจ้างตามภารกิจ(พนักงานกวาดขยะ)
นางพนอม พลสาร
พนักงานจ้างตามภารกิจ(พนักงานกวาดขยะ)
นางสมควร ชาญสมร
พนักงานจ้างตามภารกิจ(พนักงานกวาดขยะ)
นางสมคิด ไคระออ
พนักงานจ้างตามภารกิจ(พนักงานกวาดขยะ)
นายชาตรี พิสัยกุล
พนักงานจ้างตามภารกิจ(พนักงานขับรถยนต์)
นายบุญนาทิการ อินทะนุสรณ์
พนักงานจ้างทั่วไป(พนักงานประจำรถขยะ)