เทศบาลตำบลโพนพิสัย contact_phone ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
โพนพิสัย
อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

https://www.phonphisai.go.th _ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานเทศบาลตำบลโพนพิสัย เลขที่ ๒๓๙ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๒๐ โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๗๑๗๑๑-๓ _group กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางรัชวดี ฝ้ายขาว
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางรัชวดี ฝ้ายขาว
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายไพศาล พุทธจง
พนักงานจ้างตามภารกิจ(พนักงานขับรถยนต์)
นายไพศาล พุทธจง
พนักงานจ้างตามภารกิจ(พนักงานขับรถยนต์)
นายเวชสิทธิ์ ลิ้มพาณิชย์
พนักงานจ้างตามภารกิจ(พนักงานขับรถยนต์)
นายเวชสิทธิ์ ลิ้มพาณิชย์
พนักงานจ้างตามภารกิจ(พนักงานขับรถยนต์)
นายชาญชัย ปัจฉิมบุตร
พนักงานจ้างตามภารกิจ(พนักงานประจำรถขยะ)
นายชาญชัย ปัจฉิมบุตร
พนักงานจ้างตามภารกิจ(พนักงานประจำรถขยะ)
นายชูชาติ โสดี
พนักงานจ้างตามภารกิจ(พนักงานประจำรถขยะ)
นายชูชาติ โสดี
พนักงานจ้างตามภารกิจ(พนักงานประจำรถขยะ)
นายจรูญ เถาหมอ
พนักงานจ้างตามภารกิจ(พนักงานประจำรถขยะ)
นายจรูญ เถาหมอ
พนักงานจ้างตามภารกิจ(พนักงานประจำรถขยะ)
นางอำพร พรหมพิมพ์
พนักงานจ้างตามภารกิจ(พนักงานกวาดขยะ)
นางอำพร พรหมพิมพ์
พนักงานจ้างตามภารกิจ(พนักงานกวาดขยะ)
นางพนอม พลสาร
พนักงานจ้างตามภารกิจ(พนักงานกวาดขยะ)
นางพนอม พลสาร
พนักงานจ้างตามภารกิจ(พนักงานกวาดขยะ)
นางสมควร ชาญสมร
พนักงานจ้างตามภารกิจ(พนักงานกวาดขยะ)
นางสมควร ชาญสมร
พนักงานจ้างตามภารกิจ(พนักงานกวาดขยะ)
นางสมคิด ไคระออ
พนักงานจ้างตามภารกิจ(พนักงานกวาดขยะ)
นางสมคิด ไคระออ
พนักงานจ้างตามภารกิจ(พนักงานกวาดขยะ)
นายชาตรี พิสัยกุล
พนักงานจ้างตามภารกิจ(พนักงานขับรถยนต์)
นายชาตรี พิสัยกุล
พนักงานจ้างตามภารกิจ(พนักงานขับรถยนต์)
นายบุญนาทิการ อินทะนุสรณ์
พนักงานจ้างทั่วไป(พนักงานประจำรถขยะ))
นายบุญนาทิการ อินทะนุสรณ์
พนักงานจ้างทั่วไป(พนักงานประจำรถขยะ))
บุคลากรภายใน
ผู้บริหาร
นายสรร สุนทรธนากุล
นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย
นายสรร สุนทรธนากุล
นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย
นายเสถียร สีสงค์
ปลัดเทศบาลตำบลโพนพิสัย
นายเสถียร สีสงค์
ปลัดเทศบาลตำบลโพนพิสัย
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 90