เทศบาลตำบลโพนพิสัย contact_phone ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
โพนพิสัย
อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

https://www.phonphisai.go.th _ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานเทศบาลตำบลโพนพิสัย เลขที่ ๒๓๙ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๒๐ โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๗๑๗๑๑-๓ _group กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
นางรุ่งรัตน์ คงทัน
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
นางรุ่งรัตน์ คงทัน
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
นางสาววิไลลักษณ์ สุริยวงศ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนงานชำนาญการ
นางสาววิไลลักษณ์ สุริยวงศ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนงานชำนาญการ
จ่าเอกอนุศาสตร์ จันปุย
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
จ่าเอกอนุศาสตร์ จันปุย
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
นายธวัชชัย ศรีสมบูรณ์
พนักงานจ้างทั่วไป
นายธวัชชัย ศรีสมบูรณ์
พนักงานจ้างทั่วไป
บุคลากรภายใน
ผู้บริหาร
นายสรร สุนทรธนากุล
นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย
นายสรร สุนทรธนากุล
นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย
นายเสถียร สีสงค์
ปลัดเทศบาลตำบลโพนพิสัย
นายเสถียร สีสงค์
ปลัดเทศบาลตำบลโพนพิสัย
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 162