messager
 
เทศบาลตำบลโพนพิสัย contact_phone ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
โพนพิสัย
อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพนพิสัย อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
group สภาเทศบาล
นายจักรกฤษณ์ เวียนจันทร์
ประธานสภาเทศบาล
โทร : ๐๘๓-๒๘๑๑๕๕๕
นายธนวัฒน์ หนูอินทร์
รองประธานสภาเทศบาล
โทร : ๐๙๐-๙๔๗๕๒๕๑
นายเสถียร สีสงค์
เลขานุการสภาเทศบาล(ปลัดเทศบาล)
โทร : ๐๙๑-๐๖๔๙๖๒๖
นายประสงค์ หุ่นศรีงาม
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
โทร : ๐๘๑-๒๖๐๐๕๒๑
นางสุดสวาท ทองจบ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
โทร : ๐๙๔-๒๘๙๙๖๑๒
นายอุ่น โยธิกุล
สมาชิกสภาเทศบาล เขต๒
โทร : ๐๘๖-๒๒๓๓๖๐๐
นายสิทธิพันธุ์ นามกอง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
โทร : ๐๘๖-๒๒๑๘๒๑๕
นายณัฐกฤษฏ์ เทียนทิพย์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
โทร : ๐๘๑-๘๗๒๐๑๓๕
นางสาวศุภมาศ ปุณประเสริฐ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
โทร : ๐๘๐-๗๖๐๑๒๒๖
นายยุทธชัย พิสัยพันธ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
โทร : ๐๘๖-๙๗๐๗๒๐๙
นางสาวสุกัญญา ลาภอุดมศักดา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
โทร : ๐๘๗-๒๒๙๑๙๕๙
นายยงยุทธภูมิ พุทธิวงศ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
โทร : ๐๙๒-๒๙๗๐๗๕๓

นางสาวชนัดดา เกลี้ยงไธสง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
โทร : ๐๖๔-๒๘๓๕๘๐๗