messager
 
เทศบาลตำบลโพนพิสัย contact_phone ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
โพนพิสัย
อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพนพิสัย อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
group กองคลัง
นางสาวใหม่ เค้าเหลืองชัย
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวอุมาพร อุตมะ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
นางสาวนันทวัน จันทะเดช
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นางวิไลพรรณ พิทักษ์
ลูกจ้างประจำ(ลูกมือช่างแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน)
นางสาววิภาณี พันลำเนา
พนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี)
นางสาวมาลิสา ชนชนะกุล
พนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ)
นางสาวณัฐพร เหล่าเนตร
พนักงานจ้างทั่วไป