เทศบาลตำบลโพนพิสัย contact_phone ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
โพนพิสัย
อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

https://www.phonphisai.go.th _ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานเทศบาลตำบลโพนพิสัย เลขที่ ๒๓๙ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๒๐ โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๗๑๗๑๑-๓ _group กองคลัง
นายเสถียร สีสงค์
ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
นายเสถียร สีสงค์
ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวอุมาพร อุตมะ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
นางสาวอุมาพร อุตมะ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
นายพงษ์พัฒน์ จันทร์งาม
เจ้าพนักงานพัสดุปฎิบัติงาน
นายพงษ์พัฒน์ จันทร์งาม
เจ้าพนักงานพัสดุปฎิบัติงาน
นางวิไลพรรณ พิทักษ์
ลูกจ้างประจำ(ลูกมือช่างแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน)
นางวิไลพรรณ พิทักษ์
ลูกจ้างประจำ(ลูกมือช่างแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน)
นางสำราญ อรรคบุตร
ลูกจ้างประจำ(เจ้าหน้าที่ทะเบียนทรัพย์สิน)
นางสำราญ อรรคบุตร
ลูกจ้างประจำ(เจ้าหน้าที่ทะเบียนทรัพย์สิน)
นางสาววิภาณี พันลำเนา
พนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี)
นางสาววิภาณี พันลำเนา
พนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี)
นางสาวมาลิสา ชนชนะกุล
พนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ)
นางสาวมาลิสา ชนชนะกุล
พนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ)
นางสาวณัฐพร เหล่าเนตร
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวณัฐพร เหล่าเนตร
พนักงานจ้างทั่วไป
บุคลากรภายใน
ผู้บริหาร
นายสรร สุนทรธนากุล
นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย
นายสรร สุนทรธนากุล
นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย
นายเสถียร สีสงค์
ปลัดเทศบาลตำบลโพนพิสัย
นายเสถียร สีสงค์
ปลัดเทศบาลตำบลโพนพิสัย
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 160