messager
 
เทศบาลตำบลโพนพิสัย contact_phone ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
โพนพิสัย
อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพนพิสัย อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
group คณะผู้บริหาร
นายสรร สุนทรธนากุล
นายกเทศมนตรี
โทร : ๐๖๔-๖๓๙๗๙๗๘
นางสาวปารวี อมตสกุล
รองนายกเทศมนตรี
โทร : ๐๙๖-๙๘๒๔๙๑๕
นายโชคชัย ปาณศรี
รองนายกเทศมนตรี
โทร : ๐๘๑-๐๕๘๑๓๕๙
นายวัชรพงษ์ โพธิ์ศรีไมล์
เลขานุการนายกเทศมนตรี
โทร : ๐๘๘-๕๖๓๒๐๓๗
นายวีรธาดา สำเนียง
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
โทร : ๐๘๑-๘๖๐๗๒๒๐
นายเสถียร สีสงค์
ปลัดเทศบาล
โทร : ๐๙๑-๐๖๔๙๖๒๖

รองปลัดเทศบาล