messager
 
เทศบาลตำบลโพนพิสัย contact_phone ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
โพนพิสัย
อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพนพิสัย อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
dvr แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-RSS
rss_feed จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้แก่นักเรียนโรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัยภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๗ อาหารเสริม (นม) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ไตรมาส ๔
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed จัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ให้แก่นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมณีโคตร ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๗ อาหารเสริม (นม) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ไตรมาส ๔
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลส์ติกคอนกรีตถนนภิรมยาราม, ถนนเจริญภิบาล, ถนนราษฎร์บำรุง, เทศบาลตำบลโพนพิสัย อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย จำนวน ๑ สายทาง งบประมาณ ๔,๗๐๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้แก่นักเรียนโรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัยภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ อาหารเสริม (นม) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ไตรมาส๓
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed จัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ให้แก่นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมณีโคตร ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ อาหารเสริม (นม) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ไตรมาส ๓
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 34
rss_feed จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้แก่นักเรียนโรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัยภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ อาหารเสริม (นม) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ไตรมาส ๒
เผยแพร่วันที่ : 26 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 69
rss_feed จัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ให้แก่นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมณีโคตร ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ อาหารเสริม (นม) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ไตรมาส๒
เผยแพร่วันที่ : 26 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 48
rss_feed จัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ให้แก่นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมณีโคตร ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ อาหารเสริม (นม) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 94
rss_feed จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้แก่นักเรียนโรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัยภาคเรียนที่ 2/2566 อาหารเสริม (นม) ประจำปีงบประมาณ 2567
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 82
rss_feed จัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ให้แก่นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมณีโคตร ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ อาหารเสริม (นม) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ไตรมาส ๔
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 89
rss_feed จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้แก่นักเรียนโรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัยภาคเรียนที่ 1/2566 อาหารเสริม (นม) ประจำปีงบประมาณ 2566ไตรมาส 4
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 69
rss_feed จัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ให้แก่นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมณีโคตร ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 74
rss_feed จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้แก่นักเรียนโรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัยไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ 2566
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 85
rss_feed โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณทางเรียบริมโขง หมู่ที่ 1, หมู่ที่ 13 ชุมชนศรีเกิด, ชุมชนจุมพลเมือง, ชุมชนท่าเรือ, ชุมชนวัดไทย, ชุมชนจอมทอง ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ความ กว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 925 เมตร หนา 15 เซนติเมตร, พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 4,447 ตารางเมตร งบประมาณ 2,700,000 บาท (สองล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 87
rss_feed จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้แก่นักเรียนโรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัยภาคเรียนที่ 2/2565 อาหารเสริม (นม) ประจำปีงบประมาณ 2566
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 84
rss_feed จัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ให้แก่นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมณีโคตร ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ อาหารเสริม (นม) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 96
rss_feed จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้แก่นักเรียนโรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัยภาคเรียนที่ 2/2565 อาหารเสริม (นม) ประจำปีงบประมาณ 2566
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 84
rss_feed โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณทางเรียบริมโขง หมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๑๓ ชุมชนศรีเกิด, ชุมชนจุมพลเมือง, ชุมชนท่าเรือ, ชุมชนวัดไทย, ชุมชนจอมทอง ตำบลจุมพล อำเภอดพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ช่วง ๑ กว้าง ๒.๕ เมตร ยาว ๑๕๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร, ช่วง ๒ กว้าง ๓.๕ เมตร ยาว ๗๕๙ เมตร หนา ๑๕ เซนติเมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๗ ตารางเมตร
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 85
rss_feed อาหารเสริม(นม)โรงเรียนให้แก่นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมณีโคตรภาคเรียนที่2/2565
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 105
rss_feed อาหารเสริม(นม)โรงเรียนให้แก่นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมณีโคตรภาคเรียนที่2/2565
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 95
rss_feed อาหารเสริม(นม)โรงเรียนให้แก่นักเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัยภาคเรียนที่2/2565
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 91
rss_feed อาหารเสริม(นม)โรงเรียนให้แก่นักเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัยภาคเรียนที่1/2565
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 170
rss_feed จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้แก่นักเรียนโรงเรียนอนุบาลจุมพล ภาคเรียนที่ 2/2564 ไตรมาสที่ 1
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 291
rss_feed จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้แก่นักเรียนโรงเรียนอนุบาลจุมพล ภาคเรียนที่ 2/2564 ไตรมาสที่ 1
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 270
rss_feed อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้แก่นักเรียนศูย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมณีโครตภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๔
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 295
rss_feed อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย ในช่วงภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๔
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 318
rss_feed ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้แก่เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมณีโคตร ในช่วงภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๔
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 346
rss_feed ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย ในช่วงภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๔
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 308
rss_feed จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้แก่เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมณีโคตร ภาคเรียนที่ 1/2564 ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 336
rss_feed จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย ภาคเรียนที่ 1/2564 ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 327
rss_feed อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย (โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมพลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม)
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 380
rss_feed อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้แก่เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมณีโครต (โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมพลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม)
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 322
rss_feed จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้แก่นักเรียนศูย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมณีโครตภาคเรียนที่ 2/2563 ไตรมาสที่ 2
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 346
rss_feed จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้แก่เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมณีโคตร ไตรมาสที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2563
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 378
rss_feed ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้แก่เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมณีโคตร ภาคเรียนที่ 2/2563 ไตรมาสที่ 2
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 421
rss_feed จัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ให้แก่เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมณีโคตร ในช่วงภาคเรียนที่ 2/2563 ไตรมาสที่2
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 363
rss_feed จัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย ในช่วงภาคเรียนที่ 2/2563 ไตรมาสที่2
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 379
rss_feed จ้างเอกชนดำเนินการโครงการกำจัดมูลฝอยแบบบูรณาการในระบบปิด (โพนพิสัย-หนองคาย) ของเทศบาลตำบลโพนพิสัย อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 415
rss_feed จ้างเอกชนดำเนินการโครงการกำจัดมูลฝอยแบบบูรณาการในระบบปิด (โพนพิสัย-หนองคาย)
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 396
rss_feed จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้แก่เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมณีโคตร ไตรมาสที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2563
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 421
rss_feed จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย ไตรมาสที่ 1/2564 ภาคเรียนที่ 2/2563
เผยแพร่วันที่ : 3 ธันวาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 426
rss_feed จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้แก่เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมณีโคตร ไตรมาสที่ 4 ภาคเรียนที่ 1/2563
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 395
rss_feed จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย ไตรมาสที่ 4 ภาคเรียนที่ 1/2563
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 397
rss_feed จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้แก่เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมณีโคตร ไตรมาสที่ 3 ภาคเรียนที่ 1/2563
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 416
rss_feed จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย ไตรมาสที่ 3 ภาคเรียนที่ 1/2563
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 428
1 - 45 (ทั้งหมด 45 รายการ) 1