เทศบาลตำบลโพนพิสัย contact_phone ข้อมูลการติดต่อ

อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
เทศบาลตำบลโพนพิสัย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพนพิสัย อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
sentiment_very_satisfied แบบประเมินความพึงพอใจ
  • เพศ
  • สถานภาพผู้ตอบ
  • ความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาล
  • ความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะด้านการ ผังเมืองของเทศบาล เกี่ยวกับการจัดทําหรือสนับสนุนการจัดทําผังเมือง รวมเมือง และการควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินและการพัฒนาให้เป็นไป ตามผังเมืองรวมเมือง
  • ความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะ ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิตของเทศบาล
  • ความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา ของเทศบาล
  • ความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะด้านการ จัดระเบียบชุมชน และการรักษาความสงบปลอดภัยของเทศบาล
  • ความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะด้านการ ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุนของเทศบาล
  • ความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะด้านการ จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเทศบาล
  • ความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะด้านการส่งเสริม ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถานของเทศบาล