ชื่อเรื่อง : ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ใช้บังคับเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563

ชื่อไฟล์ : nKbklFzMon33032.PDF file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้