ชื่อเรื่อง : ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2558

ชื่อไฟล์ : 7NSnG16Mon33456.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้