ชื่อเรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณทางเรียบริมโขง หมู่ที่ ๑, หมู่ที่ ๑๓ ตําบลจุมพล จังหวัดหนองคายฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด : ตามประกาศ เทศบาลตําบลโพนพิสัย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณทางเรียบริมโขง หมู่ที่ ๑, หมู่ที่ ๑๓ ตําบลจุมพล จังหวัดหนองคายฯ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ผลปรากฎว่า ผู้เสนอ ราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจํากัด พิสิษฐ์วิศวกรรมโยธา (ให้บริการ) ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิสาหกิจขนาด กลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๖๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านหกแสนบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
ชื่อไฟล์ : 162eXaAFri84327.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้