ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่สำหรับกิจกรรมงานเปิดตลาดถนนคนเดินเทศบาลตำบลโพนพิสัย Naga walking street (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง