ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ถนนคนเดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง