ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุงานรัฐพิธีและงานราชพิธี เพื่อใช้ในงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง