ชื่อเรื่อง : ซื้อวัคซีนเพื่อใช้ในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน (ศ.ดร.สมเด็จพระนางเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารกรม พระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี) ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง