ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดถงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง