ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุคอมพวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง