ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์หมายเลข ๔๒๐-๔๙-๐๐๐๔ , ๔๒๐-๔๙-๐๐๐๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง