ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ คันหมายเลขทะเบียน ๘๑-๒๘๕๖ นค.(๐๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง