เทศบาลตำบลโพนพิสัย mail ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
โพนพิสัย
อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพนพิสัย เลขที่ ๒๓๙ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๒๐ โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๗๑๗๑๑ - ๓การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
build การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
group สำนักปลัด
จ่าเอกวีระพัฒน์ ฝ้ายขาว
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
จ่าเอกวีระพัฒน์ ฝ้ายขาว
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวสาวิตรี ภูมิมอญ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวสาวิตรี ภูมิมอญ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางจิตรา เหล่าเนตร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางจิตรา เหล่าเนตร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
จ่าเอกนัฐพงษ์ ธารเอี่ยม
นักป้องกันบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ
จ่าเอกนัฐพงษ์ ธารเอี่ยม
นักป้องกันบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ
จ่าเอกสุพัฒน์พงษ์ ภักดีพิบูลย์
นักจัดการงานเทศกิจปฏิบัติการ
จ่าเอกสุพัฒน์พงษ์ ภักดีพิบูลย์
นักจัดการงานเทศกิจปฏิบัติการ
จ่าเอกอนุศาสตร์ จันปุย
นักประชาสัมพันธ์ปฎิบัติการ
จ่าเอกอนุศาสตร์ จันปุย
นักประชาสัมพันธ์ปฎิบัติการ
นายกิติพงษ์ ละม่อม
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ
นายกิติพงษ์ ละม่อม
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ
นายสุรชาติ สุระอุดร
ลูกจ้างประจำ(พนักงานขับรถยนต์)
นายสุรชาติ สุระอุดร
ลูกจ้างประจำ(พนักงานขับรถยนต์)
นายสงัด เลียวกลาง
ลูกจ้างประจำ(พนักงานขับรถยนต์)
นายสงัด เลียวกลาง
ลูกจ้างประจำ(พนักงานขับรถยนต์)
นายอุเทน พรหมพิมพ์
ลูกจ้างประจำ(พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ)
นายอุเทน พรหมพิมพ์
ลูกจ้างประจำ(พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ)
นายประดิษฐ์ สนิทบรรเลง
ลูกจ้างประจำ(พนักงานวิทยุ)
นายประดิษฐ์ สนิทบรรเลง
ลูกจ้างประจำ(พนักงานวิทยุ)
นางสุธาสินี บูชากุล
พนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่งานทะเบียนและบัตร)
นางสุธาสินี บูชากุล
พนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่งานทะเบียนและบัตร)
นางวิไลวรรณ สุวรรณรินทร์
พนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่งานทะเบียนและบัตร)
นางวิไลวรรณ สุวรรณรินทร์
พนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่งานทะเบียนและบัตร)
นายปิยะ นันทรัตน์
พนักงานจ้างตามภารกิจ(พนักงานขับรถดับเพลิง)
นายปิยะ นันทรัตน์
พนักงานจ้างตามภารกิจ(พนักงานขับรถดับเพลิง)
นายชาญณรงค์ นันทรัตน์
พนักงานจ้างตามภารกิจ(พนักงานดับเพลิง)
นายชาญณรงค์ นันทรัตน์
พนักงานจ้างตามภารกิจ(พนักงานดับเพลิง)
นายภานุสิทธิ์ แก้วประเสริฐ
พนักงานจ้างตามภารกิจ(พนักงานดับเพลิง)
นายภานุสิทธิ์ แก้วประเสริฐ
พนักงานจ้างตามภารกิจ(พนักงานดับเพลิง)
นางสุภาภรณ์ สุระอุดร
พนักงานจ้างตามภารกิจ(แม่บ้าน)
นางสุภาภรณ์ สุระอุดร
พนักงานจ้างตามภารกิจ(แม่บ้าน)
นางสาวเสาวนีย์ สุวรรณรอด
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวเสาวนีย์ สุวรรณรอด
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวพชรอาภา แดนสีแก้ว
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวพชรอาภา แดนสีแก้ว
พนักงานจ้างทั่วไป
นายสุรเชษฎ์ สุขะจักร์
พนักงานจ้างทั่วไป
นายสุรเชษฎ์ สุขะจักร์
พนักงานจ้างทั่วไป
บุคลากรภายใน
ผู้บริหาร
นายสรร สุนทรธนากุล
นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย
นายสรร สุนทรธนากุล
นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย
นายเสถียร สีสงค์
ปลัดเทศบาลตำบลโพนพิสัย
นายเสถียร สีสงค์
ปลัดเทศบาลตำบลโพนพิสัย

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 168
เดือนนี้ 7,589
เดือนที่แล้ว 13,489
ทั้งหมด 45,305