เทศบาลตำบลโพนพิสัย contact_phone ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
โพนพิสัย
อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

https://www.phonphisai.go.th _ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานเทศบาลตำบลโพนพิสัย เลขที่ ๒๓๙ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๒๐ โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๗๑๗๑๑-๓ _group สำนักปลัด
จ่าเอกวีระพัฒน์ ฝ้ายขาว
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
จ่าเอกวีระพัฒน์ ฝ้ายขาว
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวสาวิตรี ภูมิมอญ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวสาวิตรี ภูมิมอญ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางจิตรา เหล่าเนตร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางจิตรา เหล่าเนตร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
จ่าเอกนัฐพงษ์ ธารเอี่ยม
นักป้องกันบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ
จ่าเอกนัฐพงษ์ ธารเอี่ยม
นักป้องกันบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ
จ่าเอกสุพัฒน์พงษ์ ภักดีพิบูลย์
นักจัดการงานเทศกิจปฏิบัติการ
จ่าเอกสุพัฒน์พงษ์ ภักดีพิบูลย์
นักจัดการงานเทศกิจปฏิบัติการ
นายกิติพงษ์ ละม่อม
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ
นายกิติพงษ์ ละม่อม
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ
นายสุรชาติ สุระอุดร
ลูกจ้างประจำ(พนักงานขับรถยนต์)
นายสุรชาติ สุระอุดร
ลูกจ้างประจำ(พนักงานขับรถยนต์)
นายอุเทน พรหมพิมพ์
ลูกจ้างประจำ(พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ)
นายอุเทน พรหมพิมพ์
ลูกจ้างประจำ(พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ)
นายประดิษฐ์ สนิทบรรเลง
ลูกจ้างประจำ(พนักงานวิทยุ)
นายประดิษฐ์ สนิทบรรเลง
ลูกจ้างประจำ(พนักงานวิทยุ)
นางสุธาสินี บูชากุล
พนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่งานทะเบียนและบัตร)
นางสุธาสินี บูชากุล
พนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่งานทะเบียนและบัตร)
นางวิไลวรรณ สุวรรณรินทร์
พนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่งานทะเบียนและบัตร)
นางวิไลวรรณ สุวรรณรินทร์
พนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่งานทะเบียนและบัตร)
นายปิยะ นันทรัตน์
พนักงานจ้างตามภารกิจ(พนักงานขับรถดับเพลิง)
นายปิยะ นันทรัตน์
พนักงานจ้างตามภารกิจ(พนักงานขับรถดับเพลิง)
นายชาญณรงค์ นันทรัตน์
พนักงานจ้างตามภารกิจ(พนักงานดับเพลิง)
นายชาญณรงค์ นันทรัตน์
พนักงานจ้างตามภารกิจ(พนักงานดับเพลิง)
นายภานุสิทธิ์ แก้วประเสริฐ
พนักงานจ้างตามภารกิจ(พนักงานดับเพลิง)
นายภานุสิทธิ์ แก้วประเสริฐ
พนักงานจ้างตามภารกิจ(พนักงานดับเพลิง)
นางสุภาภรณ์ สุระอุดร
พนักงานจ้างตามภารกิจ(แม่บ้าน)
นางสุภาภรณ์ สุระอุดร
พนักงานจ้างตามภารกิจ(แม่บ้าน)
นางสาวเสาวณีย์ สุวรรณรอด
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวเสาวณีย์ สุวรรณรอด
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวพชรอาภา แดนสีแก้ว
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวพชรอาภา แดนสีแก้ว
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวเยาวรัตน์ ทีทองแดง
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวเยาวรัตน์ ทีทองแดง
พนักงานจ้างทั่วไป
นายฐกฤต ศุภกุลภัคภัทร์
พนักงานจ้างทั่วไป
นายฐกฤต ศุภกุลภัคภัทร์
พนักงานจ้างทั่วไป
นายสุรเชษฎ์ สุขะจักร์
พนักงานจ้างทั่วไป
นายสุรเชษฎ์ สุขะจักร์
พนักงานจ้างทั่วไป
บุคลากรภายใน
ผู้บริหาร
นายสรร สุนทรธนากุล
นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย
นายสรร สุนทรธนากุล
นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย
นายเสถียร สีสงค์
ปลัดเทศบาลตำบลโพนพิสัย
นายเสถียร สีสงค์
ปลัดเทศบาลตำบลโพนพิสัย
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 148